Menu

Informacje

KSU

CO TO JEST KSU?

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw to system grup usługodawców, około 200 organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Jakie organizacje współpracują w KSU?

Organizacje zarejestrowane w KSU współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) i ogólnopolskim.

Spośród ośrodków KSU rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące (regionalni partnerzy PARP w dystrybucji środków europejskich) oraz Punkty Konsultacyjne i ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. W KSU współpracuje ponad połowa wszystkich działających w Polsce funduszy pożyczkowych oraz ponad 20% wszystkich działających w Polsce funduszy poręczeniowych. KSU tworzą też organizacje, które znane są ze współpracy w innych ramach, tj.: Enterprise Europe Network (konsorcja dawnych Centrów Euro Info, EIC i Ośrodków Przekazu Innowacji, IRC), Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych czy Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych.

KSU powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która wspiera system organizacyjnie i merytorycznie, czuwa nad jakością świadczonych usług przez ośrodki KSU i ich konsultantów, m.in. poprzez systematycznie prowadzone audyty oraz inne działania – informacyjne, szkoleniowe i doradcze.

Misja Krajowego Systemu Usług to rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa.
KSU zapewnia: pełną informację o środkach pomocowych i istotnych aspektach działalności gospodarczej, dostęp przedsiębiorców do kompleksowych usług doradczych oraz kreowanie rynku usług doradczych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości.

Jednym z kluczowych założeń Strategii rozwoju KSU jest to, aby uczestnikami systemu objętymi wsparciem były ośrodki KSU, realizujące usługi systemowe na podstawie umów z PARP. Zgodnie z jej zapisami, wyzwaniami gospodarki i kontekstem tematu pomocy publicznej, rozważana jest również możliwość dopuszczenia do świadczenia usług w ramach systemu komercyjnych podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Jednak zmiany te będą wymagały nowelizacji aktów prawnych, na podstawie których działa obecnie KSU.

Plany i wszelkie działania dotyczące rozwoju KSU wdrażane są w ramach projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Usługi KSU

W latach 2008-2013, obszary wspierane w ramach KSU obejmują usługi:

- informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,

- proinnowacyjne dla przedsiębiorców,

- finansowe – udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców,

- finansowe – udzielanie poręczeń kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców,

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach działania 4.2 i działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mogą także skorzystać z usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, polegających na analizie wniosku, rozumianej jako weryfikacja kwalifikowalności formalnej Wnioskodawcy i projektu oraz wstępna weryfikacja kwalifikowalności merytorycznej.

 

ŚCITT w KSU

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało wpisane do rejestru KSU z numerem 13/02/2005/026.

Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona jest certyfikatem KSU oraz certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001;2001.

Obecnie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii posiada akredytację w ramach następujących kategorii usług:

- usługa informacyjna;

- usługa szkoleniowa;

- usługa doradcza o charakterze ogólnym;

- usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym.

 

Jak korzystać z usług KSU?

Korzystanie z usług KSU jest bardzo proste, przedsiębiorcy i inni klienci Krajowego Systemu Usług odwiedzają ośrodek KSU osobiście lub umawiają się na spotkanie z konsultantem telefonicznie lub e-mailowo. Usługi mogą być realizowane w ośrodku KSU lub w siedzibie firmy klienta, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz specyfiki zamówienia. Część usług informacyjnych może być też wykonywana telefonicznie lub e-mailowo, co znacznie ułatwia kontakt z konsultantem. Wybór ośrodka KSU i usługi zależy tylko od przedsiębiorcy.

 

Jakość usług KSU

Każda usługa systemowa KSU ma opracowany standard jej świadczenia i organizacyjny. Inne, nowe lub zmodyfikowane zakresy usług będą określane na podstawie prowadzonych badań, w tym rynku usług dla firm. Konsultanci KSU dysponują wysokimi kwalifikacjami i aktualną wiedzą związaną z bieżącą sytuacją gospodarczą, np. dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego. Kompetencje konsultantów KSU są weryfikowane i rozwijane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w cyklicznych szkoleniach tematycznych, które opracowano zgodnie z profilami konsultantów, określonymi dla poszczególnych usług.


Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie

Informacja dotycząca biura BUR w Jędrzejowie W dniu 22.06.2018 r. (piątek) biuro terenowe BUR w Jędrzejowie będzie nieczynne. Wszelkie informacje można uzyskać  pod nr. tel. 539-9...

19-06-2018

Czytaj więcej

Duże zainteresowanie projektem Biznes Adapter

Ponad 1200 pracowników ze świętokrzyskich firm podniosło już swoje kwalifikacje w ramach  realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii projektu Bizn...

19-06-2018

Czytaj więcej

Targi DRONETECH - giełda kooperacyjna

Ośrodek Enterprise Europe Network w Toruniu serdecznie zaprasza producentów, dystrybutorów oraz specjalistów zajmujących się tematyką dronów do udziału w Międzynarodowej Giełdzie K...

19-06-2018

Czytaj więcej

Startup Factory - eskosytem wsparcia innowacyjnych pomysłów

Podczas konferencji prasowej prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Karol Kaczmarski poinformował o założeniach projektu Startup Factory. Wniosek o uzys...

18-06-2018

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Kielce, 12.06.2018 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, dział...

12-06-2018

Czytaj więcej

Prawo do przedsiębiorczości - 7 czerwca, Busko-Zdrój

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 czerwca 2018 roku...

06-06-2018

Czytaj więcej

EEN: Giełda kooperacyjna AgroB2B@NSFair na targach International Agriculture Fair, Novi Sad (Serbia)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza firmy działające w rolnictwie oraz w branży produkcji spożywczej do udziału w giełdzie k...

19-04-2018

Czytaj więcej

Internacjonalizacja MŚP - nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Świętokrzyskie Centrum Innowac...

20-03-2018

Czytaj więcej

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas Free From Functional Food Expo w Sztokholmie

Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. podc...

20-03-2018

Czytaj więcej

Konferencja dla firm z branży ochrony środowiska

Konferencja „Innowacyjne technologie i instrumenty finansowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym” odbędzie się 28 lutego podczas Targów ENEX Nowa Energia. Świętokrzyskie Centrum In...

15-02-2018

Czytaj więcej

Scale - Up - świętokrzyskie firmy w projekcie

Komisja oceny wniosków zakwalifikowała dwie firmy z województwa świętokrzyskiego do projektu Scale – Up South Poland. Mewaa Michał Wojciechowski oraz Vitrintec Sp. z o.o. zostały ...

15-02-2018

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN