Menu

Informacje

KSU

CO TO JEST KSU?

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw to system grup usługodawców, około 200 organizacji wyspecjalizowanych w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Jakie organizacje współpracują w KSU?

Organizacje zarejestrowane w KSU współpracują ze sobą na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) i ogólnopolskim.

Spośród ośrodków KSU rekrutują się: Regionalne Instytucje Finansujące (regionalni partnerzy PARP w dystrybucji środków europejskich) oraz Punkty Konsultacyjne i ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. W KSU współpracuje ponad połowa wszystkich działających w Polsce funduszy pożyczkowych oraz ponad 20% wszystkich działających w Polsce funduszy poręczeniowych. KSU tworzą też organizacje, które znane są ze współpracy w innych ramach, tj.: Enterprise Europe Network (konsorcja dawnych Centrów Euro Info, EIC i Ośrodków Przekazu Innowacji, IRC), Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych czy Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych.

KSU powstał w październiku 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która wspiera system organizacyjnie i merytorycznie, czuwa nad jakością świadczonych usług przez ośrodki KSU i ich konsultantów, m.in. poprzez systematycznie prowadzone audyty oraz inne działania – informacyjne, szkoleniowe i doradcze.

Misja Krajowego Systemu Usług to rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa.
KSU zapewnia: pełną informację o środkach pomocowych i istotnych aspektach działalności gospodarczej, dostęp przedsiębiorców do kompleksowych usług doradczych oraz kreowanie rynku usług doradczych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości.

Jednym z kluczowych założeń Strategii rozwoju KSU jest to, aby uczestnikami systemu objętymi wsparciem były ośrodki KSU, realizujące usługi systemowe na podstawie umów z PARP. Zgodnie z jej zapisami, wyzwaniami gospodarki i kontekstem tematu pomocy publicznej, rozważana jest również możliwość dopuszczenia do świadczenia usług w ramach systemu komercyjnych podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości. Jednak zmiany te będą wymagały nowelizacji aktów prawnych, na podstawie których działa obecnie KSU.

Plany i wszelkie działania dotyczące rozwoju KSU wdrażane są w ramach projektu systemowego PARP „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci” – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Usługi KSU

W latach 2008-2013, obszary wspierane w ramach KSU obejmują usługi:

- informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,

- proinnowacyjne dla przedsiębiorców,

- finansowe – udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców,

- finansowe – udzielanie poręczeń kredytów lub pożyczek dla przedsiębiorców,

Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach działania 4.2 i działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, mogą także skorzystać z usług Promotorów Projektów Innowacyjnych, polegających na analizie wniosku, rozumianej jako weryfikacja kwalifikowalności formalnej Wnioskodawcy i projektu oraz wstępna weryfikacja kwalifikowalności merytorycznej.

 

ŚCITT w KSU

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało wpisane do rejestru KSU z numerem 13/02/2005/026.

Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona jest certyfikatem KSU oraz certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001;2001.

Obecnie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii posiada akredytację w ramach następujących kategorii usług:

- usługa informacyjna;

- usługa szkoleniowa;

- usługa doradcza o charakterze ogólnym;

- usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym.

 

Jak korzystać z usług KSU?

Korzystanie z usług KSU jest bardzo proste, przedsiębiorcy i inni klienci Krajowego Systemu Usług odwiedzają ośrodek KSU osobiście lub umawiają się na spotkanie z konsultantem telefonicznie lub e-mailowo. Usługi mogą być realizowane w ośrodku KSU lub w siedzibie firmy klienta, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz specyfiki zamówienia. Część usług informacyjnych może być też wykonywana telefonicznie lub e-mailowo, co znacznie ułatwia kontakt z konsultantem. Wybór ośrodka KSU i usługi zależy tylko od przedsiębiorcy.

 

Jakość usług KSU

Każda usługa systemowa KSU ma opracowany standard jej świadczenia i organizacyjny. Inne, nowe lub zmodyfikowane zakresy usług będą określane na podstawie prowadzonych badań, w tym rynku usług dla firm. Konsultanci KSU dysponują wysokimi kwalifikacjami i aktualną wiedzą związaną z bieżącą sytuacją gospodarczą, np. dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego. Kompetencje konsultantów KSU są weryfikowane i rozwijane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w cyklicznych szkoleniach tematycznych, które opracowano zgodnie z profilami konsultantów, określonymi dla poszczególnych usług.


Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl

Aktualności

  1. ŚCITT
  2. Enterprise Europe Network

Forum Ekspansji Internetu Rzeczy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, które odbędzie się 30 listopada br. w Hotelu Bulwar w Toruniu. Podcza...

16-11-2017

Czytaj więcej

Misja przyjazdowa greckich firm

Firma North Events, organizator targów „Grecka Panorama”, zaprasza na otwarte spotkanie gospodarcze z przedstawicielami greckich przedsiębiorstw branży spożywczej. Spotkanie odbędz...

15-11-2017

Czytaj więcej

W piątek biuro ŚCITT nieczynne

Informujemy, że w dniu 17 listopada Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii będzie nieczynne Klientów zapraszamy w poniedziałek, 20 listopada...

15-11-2017

Czytaj więcej

Spotkanie animacyjne w RCNT

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne zaprasza przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalne...

06-11-2017

Czytaj więcej

Uczniowie z Sędziszowa wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym

Gupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Sędziszowa wzięła udział w misji edukacyjnej do Austrii. Wyjazd był częścią projektu „Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontal...

31-10-2017

Czytaj więcej

Informacja o przerwie w pracy ŚCITT

Informujemy, że w dniach 1-2 listopada Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii będzie nieczynne Klientów zapraszamy w piątek, 3 listopada...

30-10-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn.: Przegląd unijnego prawa konsumenckiego

Komisja zakończyła niedawno tzw. „kontrolę sprawności” (Fitness Check) unijnego prawa konsumenckiego i marketingowego oraz dyrektywy w sprawie praw konsumentów (rezultaty kontroli ...

25-08-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Oświadczenie zdrowotne dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz bardziej ogólne ramy regulacyjne odnoszące się do ich stosowania w żywności”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin dodawanych do żywn...

06-06-2017

Czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej pn. : „Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami”

Szanowni Państwo! Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej dokonuje obecnie oceny kwestii profili składników odżywczych. Przede wszystkim zami...

06-06-2017

Czytaj więcej

Polsko - niemieckie wydarzenie networkingowe dla świętokrzyskich przedsiębiorców

Firmy z regionu świętokrzyskiego mogą wziąć udział w polsko - niemieckim wydarzeniu networkingowym „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networki...

24-08-2016

Czytaj więcej

Spotkania B2B dla branży spożywczej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości organizują międzynarodową giełdę korporacyjną dla branży spożywczej. Spotk...

24-08-2016

Czytaj więcej

Działasz w sektorze MŚP – przyjmij praktykanta z zagranicy

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy działają na rynku dłużej niż 3 lata, mogą przyjąć na praktykę młodą osobę z krajów UE. To element programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców...

09-08-2016

Czytaj więcej

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 539 934 210, 041 34 32 910, fax 041 34 32 912
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN