Menu

Oferta Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw

Zakres możliwych badań świadczonych przez LBBB jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in.:

  • badanie mokrych osadów organicznych (pod kątem zastosowania jako substratu wsadowego biogazowni), także składu gleb (oznaczanie ewentualnych braków/nadwyżek substancji użytecznych rolniczo) – m.in. na zawartość węgla, azotu, siarki, wodoru, a także metali ciężkich i wapnia, magnezu, potasu;
  • badanie mokrych osadów pofermentacyjnych (np. po cyklach biogazowych, także po produkcji spożywczej i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz osadów z oczyszczalni ścieków) na zawartość metali ciężkich;
  • badanie energetyczne (kaloryczności) substancji j.w., także biomasy o przeznaczeniu energetycznym pochodzenia rolniczego, leśnego, recyclingowego;
  • oznaczanie zawartości suchej masy organicznej – parametru zasadniczego do planowania wykorzystania energetycznego substancji;
  • badanie składu biogazu na obecność i zawartość metanu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, amoniaku i innych gazów śladowych.

Klientami LBBB mogą być zarówno administratorzy wodociągów, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpadów, liczne podmioty świadczące usługi w zakresie pomiarów środowiskowych i na stanowiskach pracy, jak również przedsiębiorstwa administracyjnie zobowiązane do okresowej kontroli jakości parametrów środowiskowych.

Wszystkie badania oferowane przez Laboratorium wykonywane są przez wykwalifikowany personel, w oparciu o międzynarodowe normy i własne procedury badawcze.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Powrót na górę
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
ul. Studencka 1; 25-401 Kielce
tel. 041 34 32 910, 539 934 210
NIP: 657-24-40-128, REGON: 292455493

Kapitał Zakładowy: 2 965 000,00 PLN